Citas korporācijas

                                                                                      Sastādīts balstoties uz www.pk.lv un www.spk.lv materiāliem.

Korporāciju izcelsme:


Studentu organizēšanās sabiedrībās ir tikpat veca kā akadēmiskā dzīve. Gadu simteņos tā, sekojot saviem ideāliem un laika garam, veidojusies līdz pat mūsu dienām.
Korporāciju pirmsākumi meklējami 11. un 12. gadu simteņos, kad studenti ieguva, tā saucamo, akadēmisko brīvību. Tajā laikā universitātes Itālijā (Boloņā, Padujā, Perūdžijā), Francijā (Parīzē, Orleānā) un Spānijā (Tolēdo) studēja prāvs skaits ārzemju studentu, kas sekmēja  tā saucamo, “natione” (dažādu tautību studentu slēgtu sabiedrību) rašanos. Nationes ļāva svešumā studentiem īstenot dabīgo prasību turēties kopā un biedroties, lai aizstāvētu savas intereses, godu, draugus un tautību. Nationēs bija izteikts apgabala vai novada nacionālais raksturs, jo to locekļi nāca no viena novada.
No šī laika korporācijās saglabājušies latīņu un franču valodas termini. 
14. gadu simtenī nodibinājās pirmās vācu universitātes Heidelbergā, Vīnē un Prāgā. Studentu sabiedriskā dzīve notika obligātās kopmītnēs (bursā), kur valdīja stingra disciplīna. Šis laiks devis vārdu “buršs”, "bursis". Vācu valodā “Bursche”  nozīmē jaunekli, zelli. Latviešu korporantu vidē vārdi “buršs”, "bursis" ir sinonīmi vārdam "korporants".
18.g.s. parādijās jauns studentu organizācijas veids - Corps. Jaunās organizācijas uzbūve, tā laika uzskati un idejas atrada atrisinājumu veco akadēmisko tradīciju veidos. Corps, kas sāka darboties ap 1815.gadu ir mūsu korporāciju pamatbāze.


Par korporācijām īsumā:

Studenšu un studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kurās apvienojas  studenti un studijas beigušie.

Latvijas studenšu un studentu korporācijas ir tradīciju organizācijas. Tajās tiek koptas un pilnveidotas akadēmiskās tradīcijas un dziļs pienākums pret  tautību, valsti un sabiedrību.

Korporācija ir mūža organizācija. Tādēļ korporācijas nepieļauj savas sabiedrības loceklim dalīties šajā uzticībā ar citu korporāciju, tas ir, sastāvēt vairākās korporācijās.Piederība pie kādas cita rakstura organizācijas, politiskās partijas, vai reliģiskās grupas ir korporācijas locekļa personīga lieta. Tomēr korporants nevar piederēt tādām organizācijām un grupām, kuru mērķi runā pretīm korporāciju principiem.

Korporācijām, ievērojot akadēmisko organizāciju tradīcijas, ir sava simbolika - trīs krāsas. Tās nēsā kā krāsu lentu dažādos korporāciju internos pasākumos un tādos eksternos pasākumos, kas godina Latvijas valsti, universitāti un korporācijas, kā, piemēram, 18. novembrī, Lāčplēša dienā, pulkv. O.Kalpaka piemiņas pasākumos, Aristoteļa svētkos, Baltijas tautu komeršos un korporāciju gadasvētkos.

Korporācijas uzbūve un darbība ir īstas demokrātijas paraugs un tā neierobežo savu locekļu individualitāti un gara brīvību. Korporācija ir disciplinēta organizācija, kuras darbību nosaka komāni (likumi) un ūzusi (nerakstīti likumi).

Katru korporāciju pārvalda tās Konvents. Tā ir pilntiesīgo locekļu sapulce, kura pieņem visus korporācijas lēmumus. 

Par korporācijas locekli var tikt uzņemts  jebkuršs valstiski domājošs Latvijas augstskolu students vai studente, lai gan korporācijas locekļu izvēlē pastāv izlases princips- jaunus locekļus uzņem ar vairākuma piekrišanu.

Lai varētu labāk ieaudzināt jaunuzņemtajos korporāciju garu un draudzību, jaunos locekļus uzņem nelielā skaitā. Tādas mazas jaunuzņemto vienības veido coetus.

Korporācijas sadzīve ir stingri interna- tā neparādās uz ārieni un par tās norisēm netiek runāts vispārējā sabiedrībā.
     
Sekošana korporācijas ideāliem kā personīgā, tā organizācijas dzīvē veido buršu garu. Tas ietver sevī gadu simteņiem krātās vērtības.

Pašlaik Latvijā pastāv 23 studentu  un 13 studenšu  korporācijas.Studentu KORPORĀCIJAS

Pirmā latviešu studentu korporācija tika nodibināta 1870. gadā.

Visas Latvijas studentu korporācijas ir apvienojušās kopējā pārvaldes organizācijā - Prezidiju konvents.

Sīkāk:   http://www.pk.lvStudenšu KORPORĀCIJAS

Pirmā latviešu studenšu  korporācija tika nodibināta 1921. gadā.

Visas Latvijas studenšu korporācijas ir apvienojušās kopējā pārvaldes organizācijā - Studenšu Prezidiju konvents.

Sīkāk:  http://www.spk.lv